Η AIDGLOBAL είναι ένας πορτογαλικός μη κυβερνητικός οργανισμός για την ανάπτυξη (ONGD), δεόντως αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Εξωτερικών της Πορτογαλίας, ο οποίος στοχεύει στην προώθηση της δράσης για την ενσωμάτωση και την ανάπτυξη (AID) σε παγκόσμιο πεδίο.

Το όραμα και η πρόκλησή μας είναι να κάνουμε τον κόσμο πιο δίκαιο, ισότιμο και βιώσιμο χώρο για να ζήσουμε με υψηλά επίπεδα γραμματισμού και εκπαίδευσης, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Δουλεύουμε για να προσδιορίσουμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε στρατηγικές και δράσεις που συμβάλλουν στην εξάλειψη των εμποδίων στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη στην Κοινότητα των γλωσσών της πορτογαλικής γλώσσας (CPLP), που εργάζονται άμεσα με τον πληθυσμό και τις τοπικές αρχές.

Στην Πορτογαλία, το AIDGLOBAL προωθεί τις αξίες της παγκόσμιας εκπαίδευσης για την ιθαγένεια και την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών μέσω έργων στα σχολεία, εκπαιδευτικών μαθημάτων για δασκάλους και παιδαγωγικών πόρων για εκπαιδευτικούς. Επίσης, παρεμβαίνει στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης, παρέχοντας στους εργαζόμενους και τους εθελοντές οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών και στους δύο τομείς. Στη Μοζαμβίκη συμβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση μέσω της προώθησης της ανάγνωσης και της ψηφιακής παιδείας και την υλοποίηση ενός Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην περιοχή Chibuto.