Home / Apie projektą

Apie projektą

TMO ir UNICEF duomenimis (2016 m.), vienas iš penkių daugiau kaip 1 000 000 Viduržemio jūrą perplaukusių ir Europą pasiekusių pabėgėlių ir migrantų yra vaikas. Apytikriais duomenimis, vien 2016 m. į ES valstybes nares atvyko 214 355 migrantų vaikų. Migrantų kilmės vaikams kyla grėsmė pakeliui patirti smurtą, o dėl juos identifikuojant ir registruojant kylančių sunkumų jų saugos poreikiai ne visada žinomi ir patenkinami.

Remiantis šiuo tyrimu manoma, kad ES valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę sukurti bendras procedūras bei sistemas, kurios atspindėtų sąlygas kiekvienoje valstybėje bei atitiktų patikrintą ir įrodymais grįsta praktika paremtą Europos modelį. Dėl to šiuo pasiūlymu palaikomas konkretus sprendimas skatinti tarpdisciplininį profesinį tobulinimąsi laikantis bendro / integruoto Europos požiūrio. Tiksliau, siūloma bendradarbiauti keliais lygmenimis: tenkinti profesionalų poreikius; skatinti agentūrų bendradarbiavimo programas; ir gerinti kokybę turint ribotus išteklius.

PROJEKTO TIKSLAS

GVETS projekto tikslas – pasitelkiant žaidimizaciją vystyti tarpdisciplininę gebėjimų ugdymo programą profesionalams, dirbantiems su vaikais iš migracijos paveiktos aplinkos. Programa padėtų ugdyti profesionalų gebėjimus ir stiprinti jų vaidmenį vaikų apsaugos srityje. Pažangus pedagoginis žaidimizacijos metodas bus naudojamas todėl, kad jo privalumai puikiai tenkina socialines problemas spręsti rengiamų socialinių darbuotojų ir profesionalų mokymo poreikius.

Naudojant žaidimizacijos metodą vaikų apsaugos ir paramos srityje dirbančių profesionalų profesiniam mokymui pasitelkiamas eksperimentavimas, problemų sprendimas, komunikacija ir ryšių mezgimas, kritinis mąstymas, kontekstualizacija ir galimybė žinias panaudoti praktikoje.

PROJEKTO UŽDAVINIAI

  • sukurti interneto platformą, skirtą lavinti profesionalų, dirbančių su vaikais iš migracinės aplinkos, įgūdžius ir kompetencijas;
  • taikant tarpdisciplininę perspektyvą vystyti ir įgyvendinti mišriuosius mokymus pasitelkiant tarptautinius ekspertus bei programėles. Mokymai būtų akredituojami taikant Europos kvalifikacijų sandarą (EKS), Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (ECVET) ir Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą (EQAVET);
  • siūlyti pažangią pedagoginę profesinio lavinimo ir mokymų metodiką, geriausios patirties gaires bei strategijas, kuriomis būtų skatinama naudoti skaitmenines priemones ir kurti pažangią mokymo aplinką;
  • padėti visiems suinteresuotiems asmenims naudotis pažangia, informacijos ir komunikacijos technologijomis paremta profesinio lavinimo ir mokymų patirtimi bei šaltiniais ir ugdyti naujoms rinkoms reikalingus naujus įgūdžius;
  • siūlyti šiuolaikinius metodus ir priemones naujiems įgūdžiams įvertinti, pripažinti ir įteisinti.