Home / Projekto partneriai

Projekto partneriai

Center for Social Innovation Ltd. (CSI)

„Center for Social Innovation“ Ltd dirba profesionalų komanda, bendrai turinti daugiau nei 50 metų darbo socialinių naujovių diegimo, verslumo, švietimo, sistemų racionalizavimo, informacinių ir komunikacijų technologijų, pasaulio sveikatos proceso (gyvosios gamtos mokslų), verslo kriminalistinių tyrimų, jaunimo raidos ir skatinimo bei išteklių derinimo su tikslais ir uždaviniais srityse patirties. Steigėjų komandos nariams yra tekę dirbti trijuose žemynuose ir bendradarbiauti su organizacijomis ir asmenimis iš įvairių šalių. Remdamasi savo patirtimi, komanda siekia padėti nustatyti sistemines problemas ir kurti bei įgyvendinti išmanius ir tvarius būdus sudėtingoms socialinėms problemoms spręsti.

Diversity Development Group (DDG)

NVO „Diversity Development Group“ (DDG), įkurta 2012 metais, yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse. Strateginis organizacijos uždavinys – vystyti įvairovę siekiant tvarios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės.

Iasis NGO

Organizacijos „IASIS NGO“ veikla vykdoma dviejose skirtingose, tačiau susijusiose srityse. Pirma, „IASIS NGO“ teikia gydymo ir konsultavimo paslaugas socialiai pažeidžiamoms grupėms, patiriančioms didelę socialinės atskirties riziką. Remdamasi patirtimi šioje srityje, organizacija „IASIS NGO“ taip pat ėmė aktyviai veikti neformaliojo ugdymo bei mokymosi ir lavinimosi visą gyvenimą srityje.

Oxfam Italia (OIT)

„Oxfam Italia“ – tai vystymosi srityje dirbanti nevyriausybinė ir pelno nesiekianti Italijos asociacija, pilnateisė tarptautinės organizacijos „International Confederation Oxfam“, kurią sudaro 18 bendradarbiaujančių organizacijų tinklas 90 tyje valstybių, narė. „Oxfam“ priklauso pasauliniam pokyčių siekiančiam judėjimui, kovojančiam už pasaulį be neteisingumo ir skurdo.

Skurdą patiria vienas iš trijų pasaulio gyventojų. Organizacija „Oxfam“ pasiryžusi sutelkti žmonių jėgas kovai prieš skurdą ir šią statistiką pakeisti. „Oxfam“ visame pasaulyje ieško praktiškų ir pažangių būdų padėti žmonėms išbristi iš skurdo ir klestėti.

ITAINNOVA

Organizaciją „ITAINNOVA“ 1984 m. įkūrė Aragono regiono savivaldybė Ispanijoje. Šios organizacijos tikslas buvo skatinti įmonių technologinį pajėgumą ir taip vystyti naujus produktus (procesus) bei didinti konkurencingumą ir įveikti iššūkį įstoti į ES. ITAINNOVA“ – tai viešoji įstaiga ir pelno nesiekiantis Technologijų centras, turintis juridinio asmens statusą ir orientuotas į rinką. „ITAINNOVA“ teikia pažangius savo moksliniais tyrimais ir plėtra grįstus sprendimus, keičiančius ir greitinančius su technologijomis susijusius procesus įmonėse bei padedančius įveikti socialinius iššūkius.

Menedék – Hungarian Association for Migrants

Organizacija „Menedék“ stiprina į Vengriją atvykstančių ir iš jos išvykstančių migrantų socialinę integraciją – vykdo įvairias socialines, edukacines ir kultūrines programas, paremtas per daugiau kaip 20 metų sukaupta patirtimi.

Mūsų organizacija išvystė kompleksinę paslaugų sistemą, padedančią tūkstančiams pabėgėlių bei kitų atvykėlių įsikurti Vengrijoje arba grįžti į savo gimtąją šalį.

AIDGLOBAL

„AIDGLOBAL“ – Portugalijos užsienio reikalų ministerijos oficialiai pripažinta nevyriausybinė vystymosi organizacija (ONGD), skatinanti veiklą integracijos ir vystymosi labui (angl. Action towards Integration and Development, AID) pasauliniu (angl. Global) mastu.

Mūsų vizija ir tikslai – kurti sąžiningesnį, teisingesnį ir tvaresnį pasaulį, kelti raštingumo ir išsilavinimo lygį bei skatinti aktyvų pilietiškumą.