Home / Projekto partneriai / Diversity Development Group

Diversity Development Group

NVO „Diversity Development Group“ (DDG), įkurta 2012 metais, yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse. Strateginis organizacijos uždavinys – vystyti įvairovę siekiant tvarios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės. DDG veikla apima šias sritis:

  • Tarptautinės migracijos ir migrantų integracijos procesų stebėsena, siekiant sisteminti, analizuoti ir skleisti teorines ir empirines žinias apie šiuolaikinės migracijos procesus Lietuvoje ir pasaulyje;
  • Lygių galimybių plėtros užtikrinimas migrantams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms: gyvenimo ir darbo sąlygų stebėsena, žmogaus teisės ir socialinė sanglauda, socialinis mobilumas ir tinklai;
  • Pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos skatinimas ir užtikrinimas: migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių lygių galimybių užtikrinimas ir skatinimas užimtumo, būsto, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ir kitose srityse;
  • Prevenciniai veiksmai kovojant prieš ksenofobiją, rasizmą ir netoleranciją;
  • Kova prieš prekybą žmonėmis.

Šiomis veiklomis Diversity Development Group siekia rezultatų:

  • Informuoti ir šviesti visuomenę apie migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių situaciją Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse: tyrimų vykdymas ir jų rezultatų sklaida, seminarų, konferencijų, mokymų organizavimas, socialinė veikla, aktyvus dalyvavimas formuojant visuomenės požiūrį;
  • Aktyviai dalyvauti socialinės politikos vystyme, užtikrinant pažeidžiamų visuomenės grupių apsaugą ir žmogaus teises, įskaitant diskriminacijos, pažeidžiamumo ir išnaudojimo mažinimą, tolerancijos, lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimą;
  • Siekiant tvarios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės, kurti ir plėtoti tarpsektorinio bendradarbiavimo mechanizmus; vystant socialiai atsakingą politiką, į bendradarbiavimo mechanizmus įtraukti nevyriausybines organizacijas, valstybines institucijas, akademinę visuomenę, nepriklausomus ekspertus ir verslo sektorių;
  • Didinti visuomenės sąmoningumą apie prekybos žmonėmis problematiką šiuolaikinėse visuomenėse.

Norint pasiekti šiuos rezultatus, DDG bendradarbiauja su socialiniais partneriais, kurie atstovauja skirtingoms visuomenės grupėms.